Doradca Klienta

Regulamin firmy Reebok

Treść niniejszego Regulaminu składa się z następujących rozdziałów: 1. Wstęp; 2. Warunki zakupu produktów; 3. Korzystanie z Platformy; 4. Warunki zakupu produktów cyfrowych  oraz 5. Inne, w tym zasady, warunki lub dokumenty, do których odpowiednie linki zostały umieszczone w tekście (łącznie jako „Regulamin”).

1. WSTĘP

Złożenie zamówienia na wybrany produkt za pośrednictwem witryny www.reebok.pl, aplikacji Reebok („Aplikacja”) lub jakiejkolwiek innej witryny czy aplikacji, na której zamieszczono niniejszy Regulamin (zwanych łącznie „Platformą”), a następnie potwierdzenie przyjęcia takiego zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Tobą a firmą adidas Poland Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032095, numer VAT: PL5220000080, która podlega niniejszemu Regulaminowi, a w szczególności Warunkom zakupu produktu określonym poniżej. Reebok jest marką Grupy adidas.

Pobranie i instalacja Aplikacji bądź utworzenie konta Reebok jest równoznaczne z zawarciem umowy z wyżej wymienionym podmiotem Reebok, której postanowienia reguluje niniejszy Regulamin, w szczególności rozdział Korzystanie z platformy (Rozdział 3), o których mowa poniżej. W zakresie, w jakim udostępnienie danych osobowych w celu korzystania z Platformy lub utworzenia konta Reebok kwalifikuje się jako płatność zgodnie z obowiązującym prawem, zastosowanie mają również Warunki zakupu treści cyfrowych (Rozdział 4).

Spółka adidas AG jest spółką matką grupy adidas, do której należy szereg podmiotów powiązanych, między innymi spółka adidas Poland Sp. z o.o. (w dalszej części niniejszego dokumentu „Reebok/my/nas”).

2. WARUNKI ZAKUPU PRODUKTÓW

Przed zamówieniem Produktów on-line za pośrednictwem Platformy prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi Warunkami zakupu.

2.1 W jakich przypadkach obowiązują niniejsze Warunki zakupu?

Niniejsze Warunki zakupu mają zastosowanie do całej oferty produktowej i umów dotyczących sprzedaży i dostawy Produktów przez Reebok. Oznacza to, że wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki zakupu w momencie, gdy (i) zamawiasz jakikolwiek produkt za pośrednictwem Platformy, (ii) zamawiasz jakikolwiek produkt za pośrednictwem dowolnej strony internetowej bezpośrednio połączonej z Platformą lub (iii) akceptujesz ofertę dotyczącą produktu firmy Reebok. Odstąpienie od niniejszych Warunków zakupu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Reebok.

2.2. Produkty

W naszej ofercie znajdują się różne rodzaje produktów. Mogą to być produkty fizyczne w całości zaprojektowane i stworzone przez nas („Produkty standardowe”) oraz produkty fizyczne, które, choć zaprojektowane przez firmę Reebok, mogą zostać spersonalizowane przez Użytkownika poprzez dodanie własnych treści: swojego imienia, nazwiska gracza lub numeru („Produkty personalizowane”), zwane łącznie „Produktami”.

Należy pamiętać, że w przypadku Produktów z limitowanej serii lub limitowanej produkcji mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia, takie jak ograniczona ilość takich Produktów przypadająca na jednego konsumenta. O dodatkowych ograniczeniach poinformujemy Cię za pośrednictwem Platformy.

Wszystkie Produkty prezentowane na Platformie podlegają weryfikacji dostępności. Oznacza to, że pomimo naszych starań w celu zapewnienia, by Platforma pokazywała rzeczywistą dostępność towarów, może się zdarzyć, że Produkt widoczny na Platformie nie będzie już dostępny w sprzedaży.

Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze Produktów oraz inne różnice wynikające ze stosowania odmiennych systemów akwizycji obrazu, technologii wyświetlania obrazu lub z innych przyczyn technicznych pozostających poza kontrolą Reebok. W zakresie dozwolonym przez mające zastosowanie prawo firma Reebok nie ponosi odpowiedzialności za powstawanie tych zmian i rozbieżności.

2.3. Wymogi niezbędne do zawarcia umowy z firmą Reebok

Musisz mieć ukończone 16 lat, aby móc kupować Produkty za pośrednictwem Platformy.

Zamówienia za pośrednictwem Platformy mogą składać wyłącznie konsumenci, a nie dystrybutorzy/sprzedawcy.

Składając zamówienie lub wysyłając zapytanie, jednocześnie zaświadczasz, że wszelkie podane w nich informacje są prawidłowe i kompletne. 

2.4 W jaki sposób zawieramy umowę z użytkownikiem?

Poniższe zasady mają zastosowanie do wszystkich rodzajów Produktów. Wszelkie treści dostępne na Platformie są jedynie zaproszeniem do zakupu. Jednocześnie zgadzasz się, by Twoje zamówienie stanowiło ofertę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zakupu Produktów nim wymienionych.

Wszystkie zamówienia składane przez Ciebie muszą zostać przez nas zaakceptowane. W zakresie dozwolonym przepisami mającego zastosowanie prawa przysługuje nam prawo uprzedniej weryfikacji zamówienia w każdej chwili lub odmowy jego realizacji bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakichkolwiek osób trzecich. Jeśli nie potwierdzimy zamówienia niezwłocznie, uznaje się, że zostało ono odrzucone.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia Twojego zamówienia. Przypadki, kiedy zamówienie może nie zostać przyjęte, są następujące:

 1. jeśli Produkty są prezentowane na Platformie, ale są (już) niedostępne;
 2. jeśli nie jesteśmy w stanie uzyskać autoryzacji płatności;
 3. jeśli do zamawianego Produktu mają zastosowanie ograniczenia wysyłki;
 4. jeśli prezentacja Produktu na Platformie zawiera (oczywisty) błąd, taki jak nieprawidłowa cena, niewłaściwy opis lub zdjęcie;
 5. jeśli nie jesteśmy w stanie przetworzyć Twojego zamówienia z przyczyn technicznych;
 6. jeśli wiemy lub mamy uzasadnione przypuszczenia, że zamówienie zostało złożone za pośrednictwem lub z pomocą innego oprogramowania, robota, pełzacza, pająka lub wszelkich innych zautomatyzowanych środków lub urządzeń.

W przypadku, gdy nie zaakceptujemy (części) Twojego zamówienia, mamy prawo do anulowania (części) Twojego zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakichkolwiek osób trzecich w zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego. W przypadku anulowania zwrócimy Ci wszystkie koszty poniesione przez Ciebie z tytułu anulowanego zamówienia lub jego części.

Po złożeniu przez Ciebie zamówienia wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem wpływu zamówienia oraz jego numerem. W wiadomości tej znajdą się również wyszczególnione Produkty, których dotyczy Twoja oferta zakupu, oraz informacje dotyczące dostawy. W zależności od wybranego przez Ciebie sposobu dostawy, prześlemy Ci następnie kolejną wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji i dostawy (tj. jedną z wiadomości e-mail wskazanych w punktach a. – c. poniżej), co będzie równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Tobą a firmą Reebok. Innymi słowy, zawarcie umowy sprzedaży Produktów między Tobą a firmą Reebok nie będzie miało miejsca, dopóki nie otrzymasz:

 1. wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki Produktów z magazynu; lub
 2. wiadomości e-mail z potwierdzeniem, że Produkty są gotowe do odbioru, jeśli została wybrana opcja odbioru Produktów  biurze przewoźnika lub też Produkty zostały złożone w miejscu, z którego mogą zostać odebrane; lub
 3. wiadomości e-mail z potwierdzeniem, że Produkty są gotowe do odbioru w wybranym sklepie Reebok, jeżeli opcja odbioru Produktów, opłaconych uprzednio za pośrednictwem Platformy, ze sklepu stacjonarnego firmy Reebok (Kliknij & Odbierz) była dostępna na Platformie i została przez Ciebie wybrana.

Należy pamiętać, że funkcja Kliknij & Odbierz (jeśli ma zastosowanie), dostępna na Platformie na obszarze Twojego kraju, może nie zawierać opcji składania zamówień i płatności za Produkty za pośrednictwem Platformy (zgodnie z pkt. 2.4.c), tylko daje Ci możliwość rezerwacji w lokalnym sklepie firmy Reebok wybranego Produktu, za który następnie należy zapłacić na miejscu. Opcja rezerwacji Kliknij & Odbierz ma zastosowanie wyłącznie do wybranych sklepów firmy Reebok, wskazanych podczas realizacji transakcji na Platformie. Kupując zarezerwowany Produkt, umowę kupna zawierasz z wybranym przez siebie lokalnym sklepem (sprzedawcą detalicznym) firmy Reebok. Oznacza to, że dany Produkt można zwrócić tylko w tym samym sklepie, w którym został on zakupiony, z zastrzeżeniem regulaminu zwrotów obowiązującego w tym sklepie. Dlatego poniższe punkty 2.13, 2.14 i 2.15 nie mają zastosowania w wyżej wymienionym przypadku, ponieważ odnoszą się one jedynie do zwrotu Produktów zakupionych za pośrednictwem Platformy.

2.5 Zastrzeżenie prawa własności

Wszystkie Produkty pozostają własnością firmy Reebok do momentu uregulowania wszystkich kwot należnych firmie Reebok z tytułu wszelkich umów całości, w tym kosztów częściowej, wcześniejszej lub późniejszej dostawy. Nie możesz sprzedawać, zbywać ani obciążać Produktów przed nabyciem do nich pełni praw własności.

2.6 Konserwacja Produktów

Zwracamy uwagę na instrukcje prania i konserwacji umieszczone na etykietach Produktów. Firma Reebok nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z Produktami przez konsumenta, w tym będące skutkiem postępowania niezgodnego z instrukcją. Ocena, czy dane uszkodzenie Produktu wynika z niewłaściwego obchodzenia się z Produktem, jest każdorazowo przedmiotem wnikliwej analizy okoliczności danego przypadku oraz reklamowanego produktu.

2.7 Anulowanie zamówienia

Bez uszczerbku dla Twojego prawa do odstąpienia, istnieje możliwość — w ściśle określonych okolicznościach — anulowania Twojego zamówienia Produktów standardowych. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Pomoc dostępnej na Platformie.

2.8 Cena

Podane ceny zawierają podatek VAT. Ceny podane są w złotówkach (PLN). Firma Reebok zastrzega sobie prawo do zmiany cen przed złożeniem przez Ciebie zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub zakończenia wszelkich ofert specjalnych i zniżek, z którego możemy skorzystać w dowolnym momencie przed złożeniem przez Ciebie zamówienia.

Możemy naliczać koszty dostawy. Koszty dostawy zmieniają się w zależności od Produktu i metody dostawy. Dodatkowe informacje znajdziesz w punkcie 2.12 lub w sekcji Dostawa w zakładce Pomoc dostępnej na Platformie. Wszelkie koszty dostawy zostaną wyszczególnione oddzielnie i dodane do całkowitej kwoty zamówienia.

2.9 Metody płatności

Sprawdź zakładkę Pomoc dostępną na Platformie, aby dowiedzieć się, jakie metody płatności są obecnie dostępne.

Firma Reebok zastrzega sobie prawo do prowadzenia indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej zgodnie z Informacją o polityce prywatności firmy Reebok. W zależności od wyników tej oceny firma Reebok zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji niektórych metod płatności.

2.10 Fakturowanie

Wszystkie zakupy zostaną udokumentowane fakturami VAT, a firma Reebok zastrzega sobie prawo do wydania lub udostępnienia faktur w formie elektronicznej, na co wyrażasz zgodę.

2.11 Szczególne zasady dotyczące Produktów personalizowanych 

Aby spersonalizować Produkt i uczynić go przez to niepowtarzalnym, możesz dodać do niego własną treść. Może to być Twoje nazwisko, nazwisko i numer wybranego zawodnika albo coś własnego pomysłu. Prosimy jednak o przestrzeganie pewnych norm. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania niewłaściwego języka oraz nazw związanych z innymi markami. Należy również pamiętać, że niektóre znaki specjalne nie są obsługiwane przez nasz system.

Uprzejmie prosimy, aby nie używać, nie przesyłać, nie przedkładać, nie kopiować ani w żaden inny sposób nie podawać do wiadomości publicznej nazwisk, słów lub fraz, które:

 1. stanowią lub zawierają nazwę produktu, usługi, firmy, organizacji czy wydarzenia, których prawnym właścicielem jest inny podmiot;
 2. stanowią lub zawierają nazwisko lub pseudonim sławnej osoby (żyjącej lub zmarłej);
 3. naruszają lub mogą naruszać prawa do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 4. zawierają groźby, nawołują do przemocy, zniesławiają, są obsceniczne, dyskryminujące, pornograficzne lub w inny sposób niezgodne z prawem;
 5. lub w inny sposób są dla firmy Reebok nie do przyjęcia.

Firma Reebok zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich personalizacji, nazw, słów i fraz (lub ich kombinacji), należących do którejkolwiek z powyższych kategorii. Skutkuje to anulowaniem zamówienia. Ponadto w takich przypadkach firma Reebok będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w wysokości równej wartości zamówionych Produktów.

Należy zauważyć, że zamawiając Produkty personalizowane, jednocześnie wyrażasz zgodę na:

 1. poświadczenie i zapewnienie, że wszelkie nazwy, słowa lub wyrażenia używane, przesyłane, przedstawiane, kopiowane oraz podawane w inny sposób do wiadomości publicznej za sprawą zaprojektowanego przez Ciebie Produktu personalizowanego nie należą do żadnej z powyższych kategorii;
 2. zwolnienie w zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego spółki Reebok i jej podmiotów powiązanych z odpowiedzialności i zabezpieczenie ich przed wszelkimi kosztami, wydatkami, szkodami, stratami i zobowiązaniami zaciągniętymi lub poniesionymi przez spółkę Reebok lub jej podmioty powiązane w wyniku użycia jakichkolwiek nazw, słów lub fraz użytych, wysłanych, złożonych, skopiowanych lub w inny sposób podanych do wiadomości publicznej przez Ciebie (w tym wykorzystanie ich na Produktach personalizowanych);
 3. przekazanie firmie Reebok i jej podmiotom powiązanym niewyłącznego, nieodwołalnego, wolnego od tantiem, obowiązującego na całym świecie, w pełni podlegającego licencjonowaniu prawa do: używania, powielania, ujawniania i modyfikowania nazw, słów lub fraz przekazanych przez Ciebie w celu realizacji zamówienia; i/lub
 4. jeżeli zamówienie obejmuje Produkty personalizowane, nie będzie miało do nich zastosowania prawo do wycofania się, prawo do odwołania, prawo zwrotu ani prawo do odstąpienia od umowy (art. 6:230p lit. f, ust. 1˚ holenderskiego Kodeksu cywilnego).

2.12 Dostawa

Dostarczymy zamówione Produkty pod wskazany przez Ciebie adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Możemy dostarczyć zamówienie wyłącznie na adres domowy lub firmowy, a jeśli wybrano opcję odbioru Produktów ze sklepu Reebok — do właściwego sklepu Reebok. Potwierdzimy to w przesłanej do Ciebie wiadomości e-mail informującej, że produkty są gotowe do odbioru.

Dostawy dokonywane są wyłącznie w dni powszednie, które nie są świętem państwowym w kraju lub na obszarze, na którym znajduje się magazyn firmy Reebok. Dlatego prosimy o uwzględnienie wszelkich terminów świąt państwowych i/lub regionalnych w swoim kraju zamieszkania oraz w mieście Rieste (Niemcy) lub w Zjednoczonym Królestwie. Dostawy dokonywane są wyłącznie w dni powszednie, które nie są świętem państwowym w Twoim kraju. Należy również pamiętać, że święta mogą wypadać w różne dni, zależnie od kraju i roku.

Szczegółowe informacje dotyczące czasu dostawy znajdują się w specyfikacjach do każdego rodzaju dostawy w sekcji „Dostawa” w zakładce Pomoc dostępnej na Platformie. Czasy dostaw są orientacyjne i nie mogą być traktowane jako ściśle określone terminy. Sam fakt przekroczenia orientacyjnego terminu dostawy nie uprawnia do odszkodowania. Niezależnie od powyższego, w przypadku opóźnienia dostawy ekspresowej firma Reebok może zwrócić Ci pełny koszt dostawy ekspresowej. Należy pamiętać, że Produkty personalizowane mają różne terminy realizacji. Oznacza to, że dostawa pełnego zamówienia zawierającego Produkty standardowe oraz Produkty personalizowane może potrwać dłużej. Jednakże Produkty personalizowane mogą zostać dostarczone oddzielnie od innych zamawianych Produktów.

Firma Reebok jest uprawniona w uzasadnionych przypadkach do podzielenia dostawy w taki sposób, aby kupujący mógł otrzymać zamówione produkty w możliwie najkrótszym czasie. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z podzieleniem dostawy. Jednak w przypadku, gdy zwrócisz się do firmy Reebok z życzeniem, aby zamówienie zostało dostarczone w częściach, firma Reebok może pobierać opłaty za dodatkowe koszty dostawy. Każda część podzielonego zamówienia stanowi oddzielną umowę sprzedaży. Jeśli dostarczana przez firmę Reebok część zamówienia jest opóźniona lub uszkodzona, nie uprawnia to kupującego do anulowania jakiejkolwiek pozostałej części zamówienia.

W przypadku, gdyby jednak okazało się, że po zawarciu umowy sprzedaży firma Reebok nie może dostarczyć zamówionych (niektórych) Produktów, a zgodnie z prawem nie jest odpowiedzialna za tę sytuację, wówczas na pewno niezwłocznie poinformujemy Cię o zaistniałej sytuacji oraz niezwłocznie dokonamy zwrotu wszelkich dokonanych przez Ciebie płatności.

2.13 Zwroty i prawo do odstąpienia od umowy

W celu uzyskania informacji praktycznych oraz instrukcji dokonywania zwrotów Produktów standardowych prosimy o zapoznanie się z sekcją Zwrotów w zakładce Pomoc dostępnej na Platformie.

W przypadku korzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z firmą Reebok (oraz zwrotu Produktów standardowych zgodnie z punktami 2.14 oraz 2.15) obowiązują poniższe warunki.

Powiadomienie o odstąpieniu od umowy i zwrot towarów

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (adidas Poland Sp. z o.o., adres dla doręczeń: Reebok Dział Obsługi Klienta, Dział zwrotów, skr. Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Holandia), składając jasną deklarację (np. wysyłając pismo pocztą, faksem lub za pośrednictwem wiadomości e-mail), informującą nas o decyzji o wycofaniu się z umowy sprzedaży. Można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia załączonego jako Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Można również wycofać się z umowy sprzedaży drogą elektroniczną poprzez wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu umieszczonego na naszej Platformie pod adresem https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=PL&brand=adidas&language=pl. W przypadku skorzystania z tej opcji otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania przez nas oświadczenia o rezygnacji z zamówienia.

Aby nie przekroczyć terminu odstąpienia od umowy określonego w punktach 2.14 i 2.15, musisz nas poinformować o tym, że korzystasz z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy, przed upływem odpowiedniego terminu rezygnacji.

Produkty standardowe należy zwracać (postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Platformie) do naszego magazynu.

Najprostszą i preferowaną przez nas metodą dokonywania zwrotów Produktów jest postępowanie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji Zwroty w zakładce Pomoc dostępnej na Platformie, gdyż za jej pomocą możesz zwrócić Produkty i jednocześnie powiadomić nas o swoim zamiarze odstąpienia od umowy sprzedaży. 

Jeśli zwrócisz Produkty, kierując się powyższymi instrukcjami, poniesiemy koszty zwrotu Produktów. W niektórych przypadkach możesz poprosić, aby paczkę przeznaczoną do zwrotu odebrał kurier, ale wówczas możesz ponieść dodatkowe koszty naliczone przez przewoźnika. Aktualne koszty dodatkowe można sprawdzić w sekcji Zwrotów w zakładce Pomoc dostępnej na Platformie. Zwrotów innymi metodami niż te określone w powyższych instrukcjach dokonujesz na własną odpowiedzialność i własny koszt.

Po otrzymaniu zwróconych Produktów i przetworzeniu zwrotu powiadomimy Cię o tym drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, że w przypadku Produktów personalizowanych obowiązują szczególne zasady, gdyż te produkty są projektowane specjalnie dla Ciebie. Oznacza to, że (bez uszczerbku dla przysługujących Ci praw ustawowych) nie możemy przyjąć zwrotu towaru na mocy Dobrowolnej gwarancji zwrotu, chyba że produkty posiadają wady fabryczne. 

2.14 Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży  w terminie 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny.

Umowę sprzedaży można rozwiązać w ciągu czternastu (14) dni od dnia, kiedy zamawiający lub osoby trzecie przez niego wskazane niebędące przewoźnikiem weszły w posiadanie Produktów lub (w przypadku umowy na wiele Produktów, które zostały zamówione w jednym zamówieniu, a które są dostarczane oddzielnie) od dnia dostarczenia ostatniej pozycji z zamówienia („Termin odstąpienia od umowy”).

Aby nie przekroczyć terminu odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować o tym, że korzystasz z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy, przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Musisz odesłać lub bezpośrednio zwrócić zakupione Produkty nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2.13 w sekcji Zwroty oraz Polityka zwrotów, a także w opakowaniu, które zabezpieczy Produkt na czas transportu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Termin ten uznaje się za zachowany, jeśli Produkty zostaną wysłane przed upływem tego terminu.

W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży przed upływem Terminu odstąpienia od umowy, zgodnie z naszą Polityką zwrotów (punkt 2.13) oraz niniejszym punktem 2.14, zwrócimy Ci wszelkie otrzymane płatności, w tym opłaty za dostawę (pod warunkiem że zwrócono wszystkie zamówione Produkty standardowe oraz z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego niż oferowany przez nas standardowy, najtańszy i dostępny w danym momencie sposób dostawy), najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwracając pieniądze, będziemy używać tej samej metody jak ta, którą dokonano płatności w przypadku pierwotnej transakcji, chyba, że uzgodnimy z Tobą inną metodę zwrotu; w żadnym wypadku zwrot płatności nie zostanie obciążony dodatkowymi opłatami. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania przez nas zwracanych Produktów lub dopóki nie zostanie nam przedstawiony dowód, iż zostały one zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Masz obowiązek zapłacić jedynie za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów, jeżeli zmniejszenie ich wartości wynika z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w Twoim imieniu, skutkującego zmianami ich charakteru, właściwości i sposobu działania.

Wyjątki ograniczające prawo do odstąpienia od umowy

Nie można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy określonego w punktach 2.14 i 2.15 w przypadkach umów dotyczących:

dostawy Produktów, które są wykonane według dostarczonych przez Ciebie własnych specyfikacji lub które są wyraźnie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb (Produkty personalizowane); i/lub

dostawy Produktów, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych albo higienicznych i jeżeli zabezpieczające je opakowanie zostało usunięte lub naruszone.

2.15 Gwarancja dobrowolnych zwrotów wykraczająca poza Twoje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

Dodatkowo, bez uszczerbku dla Twojego prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni wskazanym w punkcie 2.14 (i innymi obowiązującymi ustawowymi prawami), dajemy Ci również Gwarancję dobrowolnych zwrotów. Pozwala ona na rozwiązanie umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 16 dni po upływie ustawowego terminu odstąpienia od umowy, dając Ci łącznie 30 dni na zwrot towaru („Okres dobrowolnego zwrotu”). Stanowi to umowne prawo do zwrotu w stosunku do zamawianego Produktu standardowego.

Prosimy pamiętać, że Okres dobrowolnego zwrotu nie obowiązuje w przypadku Produktów Standardowych uznanych za Produkty popularne. Do Produktów popularnych zaliczają się m.in. produkty marki Yeezy. W trakcie składania zamówienia na Produkty popularne informujemy, że obowiązuje 14-dniowy Termin odstąpienia od umowy.

Gwarancja dobrowolnych zwrotów udzielana jest w Okresie dobrowolnego zwrotu z zastrzeżeniem obowiązujących zasad dotyczących Zwrotów i Polityki zwrotów (punkt 2.13) oraz poniższych warunków:

Zwrot Produktów standardowych nie zostanie przyjęty, jeśli Produkty noszą ślady używania, są uszkodzone lub bez odpowiedniego opakowania. Zwroty odzieży mogą zostać przyjęte tylko wtedy, gdy Produkty są zaopatrzone w oryginalne, nieusunięte etykiety (wszystkie wyżej wymienione warunki nie naruszają praw ustawowych, w szczególności prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 2.14 ani prawnie udzielonych gwarancji).

Zwracane przez Ciebie Produkty standardowe muszą zostać do nas dostarczone przed upływem Okresu dobrowolnego zwrotu.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru i wypłaty rekompensaty z tytułu Gwarancji dobrowolnych zwrotów przypadku, gdy zwracane Produkty standardowe nie spełniają powyższych warunków.

W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży przed końcem Okresu dobrowolnego zwrotu, zgodnie z naszą Polityką zwrotów (punkt 2.13) oraz niniejszym punktem 2.15, zwrócimy Ci wszelkie otrzymane płatności, w tym opłaty za dostawę (pod warunkiem że zwrócono wszystkie zamówione Produkty standardowe oraz z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego niż oferowany przez nas standardowy, najtańszy i dostępny w danym momencie sposób dostawy), najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty dostarczenia do nas Produktów standardowych. Zwracając pieniądze, będziemy używać tej samej metody jak ta, którą dokonano płatności w przypadku pierwotnej transakcji, chyba że wspólnie z Tobą ustalimy inną metodę; w żadnym wypadku zwrot płatności nie zostanie obciążony dodatkowymi opłatami.

2.16 Zwroty Produktów personalizowanych

Jak wyjaśniono w punkcie 2.13, ponieważ Produkty personalizowane są tworzone wyłącznie dla Ciebie, nie możemy przyjąć ich zwrotu, z wyjątkiem zwrotów związanych z wadami fabrycznymi. Jeśli Twój Produkt personalizowany ma wadę, skontaktuj się z nami w sposób wskazany w sekcji Pomoc dostępnej na Platformie lub korzystając z danych do kontaktu zamieszczonych w sekcji Inne niniejszego dokumentu, aby uzyskać instrukcje dotyczące zwrotu.

2.17 Zasady wymiany

Bez uszczerbku dla Twoich praw ustawowych w zakresie dozwolonym przepisami właściwego prawa, pod pewnymi warunkami, całkowicie według naszego uznania, istnieje możliwość wymiany zakupionego produktu („Oryginalny produkt”) na inny produkt („Nowy produkt”). Możliwość wymiany jest zawsze uzależniona od dostępności produktów. Oryginalny produkt należy zwrócić zgodnie zasadami dokonywania zwrotów określonymi w sekcjach 2.13-2.15. Jeśli oryginalny produkt nie zostanie zwrócony zgodnie zasadami dokonywania zwrotów, (całkowity) koszt oryginalnego produktu może nie zostać zwrócony lub zostanie pobrana opłata za nowy produkt. Cena nowego produktu będzie stanowiła równowartość ceny oryginalnego produktu, nawet jeśli cena i/lub stosowne podatki uległy zmianie. Zamówienie nowego produktu podlega tym samym zasadom dotyczącym zwrotów (patrz sekcje 2.13-2.15) i zawarcia umowy, co zamówienie oryginalnego produktu (patrz sekcja 2.4) z zastrzeżeniem, że zamówienie nowego produktu będzie – uwzględniając istniejące różnice – potraktowane jako zamówienie złożone na Platformie. Więcej informacji na temat wymiany produktów można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania.

2.18 Produkty wadliwe lub uszkodzone

Firma Reebok kładzie nacisk na jakość. Wszystkie produkty starannie testujemy w warunkach, w których będą użytkowane, aby mogły w pełni sprostać wymaganiom, do których zostały zaprojektowane. Bardzo rzadko zdarza się, że nasze produkty są uszkodzone lub wadliwe. Firma Reebok ma prawny obowiązek upewnić się, że jej Produkty są zgodne z umową sprzedaży.

Zwracane Produkty są kontrolowane przez Departament Zapewnienia Jakości Reebok i jeżeli zwracane produkty nie są zgodne z produktami wymienionymi w umowie sprzedaży, w tym w przypadku wystąpienia szkody wynikającej z wady fabrycznej lub odchylenia od specyfikacji fabrycznych, masz prawo do naprawy produktu lub usunięcia jego wady. W przypadku zwrotu kosztu zakupu produktu, zobowiązujemy się do pełnego zwrotu kosztów za wadliwe Produkty.

Nie uznajemy zwrotów Produktów:

 • pochodzących ze źródeł innych niż nasza Platforma;
 • z uszkodzeniami spowodowanymi przez niewłaściwe użycie lub zaniedbanie (np. narażenie Produktu na kontakt z substancjami chemicznymi lub żrącymi, z otwartym ogniem, wysoką temperaturą, ostrymi przedmiotami itp.);
 • uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania (np. używanie butów do biegania na kortach lub butów turystycznych jako obuwia roboczego itp.); i/lub
 • z uszkodzeniami wynikającymi z normalnego zużycia, a także produktów, w przypadku których został przekroczony okres eksploatacji.

Ocena, czy dane uszkodzenie Produktu wynika z niewłaściwego obchodzenia się z Produktem, jest każdorazowo przedmiotem wnikliwej analizy okoliczności danego przypadku oraz reklamowanego produktu.

Wsparcia udziela nasz Dział Obsługi Klienta. Możesz się do nas zwrócić z wszelkimi pytaniami i komentarzami. Skontaktuj się z nami w sposób wskazany w sekcji Pomoc dostępnej na Platformie lub korzystając z danych do kontaktu podanych w sekcji Inne niniejszego dokumentu.

3. KORZYSTANIE Z PLATFORMY

3.1 Wstęp

Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie w przypadku uzyskiwania dostępu i wykorzystywania Platformy, włączając oprogramowanie stanowiące część Platformy („Oprogramowanie”).

Uzyskując dostęp do Platformy oraz zawartych na niej informacji, materiałów, produktów i usług oraz korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania, bez względu na to, czy posiadasz konto na Platformie powiązane z Twoim nazwiskiem lub danymi kontaktowymi („Konto”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania przed przystąpieniem do korzystania z Platformy. Korzystając z Platformy lub uzyskując do niej dostęp po zapoznaniu się z niniejszymi Warunkami korzystania, akceptujesz, że firma Reebok oferuje bezpłatny dostęp do Platformy i w zamian zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania.

Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania, zaprzestań korzystania z Platformy.

W zakresie, w jakim udostępnienie danych osobowych w celu korzystania z Platformy lub utworzenia konta Reebok kwalifikuje się jako płatność zgodnie z obowiązującym prawem, zastosowanie mają również Warunki zakupu treści cyfrowych (Rozdział 4).

3.2 Zmiany w niniejszych Warunkach korzystania

Możemy dokonywać zmian w niniejszych Warunkach korzystania, jeśli mamy ku temu uzasadnione powody (np. z przyczyn prawnych, regulacyjnych lub związanych z bezpieczeństwem). Poinformujemy Cię o zmianach z możliwie najwcześniejszym wyprzedzeniem (możemy tego dokonać w momencie, gdy zalogujesz się na Platformie lub wysyłając Ci powiadomienie na adres podany przez Ciebie w danych kontaktowych lub w jakikolwiek inny sposób, który uznamy za stosowny). Zmiany w niniejszych Warunkach korzystania nie wpływają na prawa nabyte przez Ciebie przed wejściem w życie zmian.

W niektórych przypadkach dalsze korzystanie z Platformy będzie wymagało pobrania jej najnowszej wersji lub akceptacji zmian w niniejszych Warunkach korzystania. Dalsze korzystanie z Platformy jest jednoznaczne z akceptacją nowych lub zmienionych warunków lub aktualizacji.

3.3 Prawa autorskie i własnościowe

Prawa autorskie do wszystkich zawartych lub wyświetlanych na Platformie treści, w tym, między innymi, tekstu, grafik, zdjęć, obrazów, obrazów ruchomych, plików dźwiękowych i ilustracji chronionych prawem własności intelektualnej, innych niż Treści użytkownika (łącznie: „Treści”), należą do firmy Reebok, jej licencjodawców, sprzedawców, agentów lub twórców Treści.

Zabrania się wykorzystywania Platformy lub wszelkich Treści w celach niezgodnych z przeznaczeniem. O ile nie wskazano inaczej w dokumentach dostępnych na Platformie, masz prawo do przeglądania, odtwarzania, drukowania i pobierania dokumentów, plików dźwiękowych i filmów znajdujących się na Platformie wyłącznie w celach osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych.

Zabronione jest modyfikowanie wszelkich materiałów, a także kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, wykonywanie, odtwarzanie, publikowanie, licencjonowanie, wykorzystywanie do tworzenia prac pochodnych, przekazywanie bądź sprzedawanie jakichkolwiek informacji lub treści dostępnych na Platformie.

Wykorzystywanie wszelkich materiałów chronionych prawami autorskimi wymaga uzyskania uprzedniej zgody, z wyjątkiem przypadków, w których jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa autorskiego. Dla potrzeb niniejszych Warunków korzystania wykorzystywanie wszelkich takich materiałów w jakiejkolwiek innej aplikacji mobilnej, witrynie internetowej lub usłudze internetowej jest zakazane.

Masz obowiązek przestrzegać wszystkich praw, które dotyczą Ciebie i korzystania przez Ciebie z Platformy. Platforma, zamieszczone na niej Treści i wszystkie powiązane prawa należą wyłącznie do firmy Reebok lub jej licencjodawców, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Nie możesz usuwać żadnych znaków praw autorskich, znaków towarowych ani innych oznaczeń praw własności z Treści dostępnych na Platformie.

3.4 Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe Reebok wykorzystywane w ramach Platformy lub w związku z Platformą (razem: „Znaki towarowe") stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Grupy adidas, jej podmiotów powiązanych, partnerów, sprzedawców lub licencjodawców. Nie możesz używać, kopiować, odtwarzać, przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać ani modyfikować żadnego ze Znaków towarowych Reebok w jakikolwiek sposób, w tym w celach reklamowych lub związanych z dystrybucją materiałów na Platformie, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Reebok. Używanie Znaków towarowych Reebok w jakiejkolwiek innej aplikacji mobilnej, witrynie lub usłudze internetowej jest zabronione. Reebok zabrania wykorzystywania Znaków towarowych jako hiperłączy z jakąkolwiek inną aplikacją mobilną, witryną lub usługą internetową bez uprzedniej zgody.

3.5 Oprogramowanie

Firma Reebok dostarcza Ci oprogramowanie na następujących warunkach. Firma Reebok udziela Ci niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celu korzystania z Platformy. Poza określonymi w niniejszych Warunkach korzystania przypadkami nie możesz w całości ani częściowo: (a) kopiować Oprogramowania, (b) przekazywać kopii Oprogramowania, w całości ani częściowo, jakiejkolwiek stronie trzeciej; (c) modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, zmieniać, dekompilować, dezasemblować Oprogramowania lub wykorzystywać go do stworzenia rozwiązań pochodnych, chyba że jest to zgodne z przepisami prawa; (d) wykorzystywać, wydzierżawiać, wypożyczać, udzielać sublicencji, oddawać w leasing, rozpowszechniać albo próbować przekazać innych praw do Oprogramowania stronom trzecim; ani (e) używać Oprogramowania do świadczenia usług i zezwalać na dostęp do Oprogramowania jakimkolwiek stronom trzecim. Części Oprogramowania mogą być dostarczane przez strony trzecie lub znajdować się w ich posiadaniu.

Nie wolno używać żadnych programów, robotów, robotów indeksujących, pająków, technik page scrapingu ani jakichkolwiek innych zautomatyzowanych środków bądź urządzeń w celu (a) uzyskania dostępu, kopiowania, monitorowania lub wpływania na jakąkolwiek część Platformy bądź jej treści albo obchodzenia struktury lub prezentacji Platformy lub jej treści, lub (b) ingerencji w działanie Platformy lub w jakąkolwiek transakcję dokonywaną za pośrednictwem Platformy, ingerencji w sposób korzystania z Platformy przez użytkowników lub ułatwiania dowolnej osobie trzeciej dokonania zakupu któregokolwiek z produktów za pośrednictwem Platformy.

Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Platformy ani jakiegokolwiek systemu połączonego z Platformą poprzez włamanie, kopiowanie haseł czy też za pomocą innych niezgodnych z prawem bądź nieuprawnionych metod.

Niektóre materiały stron trzecich dostarczane przez firmę Reebok w ramach Oprogramowania są regulowane przez umowy licencyjne na otwarte oprogramowanie dotyczące takich materiałów stron trzecich. Firma Reebok nie rości sobie prawa własności takiego otwartego oprogramowania i oprogramowanie to jest dostarczane wyłącznie na podstawie umów licencyjnych dotyczących takiego oprogramowania. Zatem wymienione powyżej ograniczenia dotyczące zakresu wykorzystywania, własności, wprowadzania modyfikacji i inne postanowienia dotyczące Oprogramowania mogą nie dotyczyć otwartego oprogramowania.

3.6 Dokładność informacji

Dokładamy wszelkich starań, by informacje znajdujące się na Platformie były kompletne, dokładne i aktualne. Pomimo naszych wysiłków może się zdarzyć, że podane informacje nie będą spełniać tych wymagań. Należy pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania lub aktualizacji jakichkolwiek informacji. Nie należy polegać na tych informacjach.

3.7 Małoletni

Musisz mieć ukończone 16 lat, by móc uzyskać dostęp do Platformy lub z niej korzystać.

3.8 Przekazane przez Ciebie informacje

W momencie przekazania informacji o sobie firmie Reebok lub innym użytkownikom Platformy, między innymi w momencie tworzenia Konta, potwierdzasz, że: (a) podajesz dokładne i aktualne informacje oraz nie podajesz informacji, które mają na celu podszycie się pod inną osobą; oraz (b) będziesz utrzymywał i niezwłocznie uaktualniał te informacje w celu zapewnienia ich dokładności i aktualności. Jeśli podajesz informacje o sobie, które są nieprawdziwe lub niedokładne, lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że podawane przez Ciebie informacje są nieprawdziwe lub niedokładne, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia każdego stworzonego przez Ciebie konta, odmowy świadczenia Ci usług na Platformie lub odmowy dostępu do Platformy lub jakiejkolwiek jej części teraz i w przyszłości.

3.9 Treści użytkownika

Zgadzasz się, że wszelkie informacje, dane lub inne materiały, które zostały przesłane, opublikowane, przekazane, wyświetlone lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem Platformy przez Ciebie i innych użytkowników, między innymi informacje podane w czasie tworzenia Konta oraz informacje, które udostępniasz innym użytkownikom Platformy („Treści użytkownika”) pozostają Twoją wyłączną odpowiedzialnością lub osoby, od której treści te pochodzą. Oznacza to, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie Treści użytkownika, które przesyłasz, publikujesz, przekazujesz, wyświetlasz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Platformy.

Treści użytkownika nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie gwarantujemy ich dokładności, integralności ani jakości. Ponadto Treści użytkownika mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Jesteś świadomy, że korzystając z Platformy, możesz mieć styczność z Treścią użytkownika, która jest obraźliwa, nieprzyzwoita lub budząca zastrzeżenia.

Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści użytkownika i nie będziemy pociągani do odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody spowodowane przez te treści, ich wykorzystywanie przez Ciebie lub poleganie na nich.

Przesyłając, publikując, przekazując, wyświetlając lub w inny sposób udostępniając Treści użytkownika za pośrednictwem Platformy, zgadzasz się, że:

 • posiadasz wszelkie prawa do tych Treści użytkownika;
 • w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych, które możesz mieć do takich Treści, między innymi prawa do bycia uznanym za autora treści;
 • masz prawo do udzielenia nam zgody na wykorzystywanie takich Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania;
 • wszelkie publikowane przez Ciebie Treści użytkownika są dokładne, nie naruszają niniejszych Warunków korzystania, nie będą skutkować naruszeniem lub złamaniem postanowień żadnej umowy, którą jesteś obecnie związany lub będziesz związany w przyszłości; nie naruszają żadnego z obowiązujących przepisów prawa; ani nie spowodują szkody żadnej osobie ani podmiotowi; oraz
 • masz skończone 16 lat.

3.10 Udzielanie licencji firmie Reebok na Treści użytkownika

Przesyłając, publikując, wyświetlając lub w jakikolwiek inny sposób udostępniając Treści użytkownika, udzielasz nam nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem i obowiązującej na całym świecie licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji) na wykorzystywanie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części w jakiejkolwiek formie, za pomocą jakichkolwiek środków lub technologii (istniejących obecnie lub które powstaną w przyszłości) w ramach Platformy lub w związku z nią.

Możemy modyfikować lub adaptować Treści użytkownika, także w celu rozpowszechniania, wyświetlania lub przekazywania za pośrednictwem sieci i dostosowywać je do wymagań sieci, usług lub innych środków. Twoje nazwisko lub inny podany przez Ciebie identyfikator może zostać załączony w momencie publikacji dostarczonych przez Ciebie treści. Oświadczasz, że publikacja i wykorzystanie przez nas dostarczonych przez Ciebie treści nie narusza praw żadnej strony trzeciej.

3.11 Prawo firmy Reebok do wykorzystywania Treści użytkownika

Wszelkie przesłane, opublikowane, wyświetlone lub w jakikolwiek inny sposób udostępnione za pośrednictwem Platformy treści mogą być wykorzystywane przez Reebok zgodnie z naszą Informacją o polityce prywatności. Reebok zastrzega sobie prawo do zmiany, skrócenia, usunięcia lub odmowy publikacji na Platformie jakichkolwiek Treści użytkownika. Reebok nie może zagwarantować, że będziesz mógł zmienić lub usunąć treści udostępnione przez Ciebie za pośrednictwem Platformy. Nie jesteśmy zobowiązani, by zachować poufność treści udostępnionych przez Ciebie za pośrednictwem Platformy.

3.12 Niewłaściwe korzystanie z Platformy

Zgadzasz się na przestrzeganie wszelkich przepisów, zasad i regulacji mających zastosowanie do Platformy. Ponadto zobowiązujesz się, że nie będziesz:

 • przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek Treści użytkownika, które są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
 • przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek Treści użytkownika, które naruszają wszelkie prawa, ustawy, przepisy lub rozporządzenia (między innymi te związane z kontrolą eksportu, ochroną konsumentów, nieuczciwą konkurencją, nieuczciwą reklamą lub polityką antydyskryminacyjną);
 • przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek Treści użytkownika, które są lub mogą być zasadnie uznane za szkodliwe, obelżywe, napastliwe, zabronione, oszczercze, wulgarne, nieprzyzwoite, zniesławiające, naruszające prywatność, szerzące nienawiść, w tym na tle rasowym lub etnicznym, zawierają groźby lub są w inny sposób niewłaściwe, lub w jakikolwiek sposób szkodzą małoletnim;
 • fałszować nagłówków lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia Treści użytkownika przesłanej za pośrednictwem Platformy;
 • przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek Treści użytkownika, których, w myśl przepisów lub na podstawie relacji kontraktowych lub powierniczych (np. informacji wewnętrznych albo zastrzeżonych i poufnych informacji uzyskanych lub ujawnionych w ramach relacji pracowniczych lub na podstawie umów o zachowaniu poufności), nie masz prawa udostępniać;
 • przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek Treści użytkownika naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnicę handlową, prawa autorskie, prawo do wizerunku lub inne prawa własności dowolnego podmiotu;
 • przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy niepożądanych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „niechcianej poczty”, „listów łańcuszkowych”, „piramid finansowych” ani innych treści mających na celu pozyskanie klientów;
 • przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać wszelkich Treści dostarczonych przez innego użytkownika Platformy (lub obrazu bądź zdjęcia przedstawiającego taką treść) w jakiejkolwiek innej witrynie, aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym bez uprzedniej zgody tego użytkownika;
 • przesyłać, publikować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać za pośrednictwem Platformy materiałów zawierających wirusy lub inny kod komputerowy, plików lub programów opracowanych w celu zakłócania działania, zniszczenia lub ograniczenia funkcji dowolnego oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 • podejmować jakichkolwiek działań, które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie Platformy, obniżają jej bezpieczeństwo lub w jakikolwiek inny sposób szkodzą Platformie lub innym materiałom bądź informacjom udostępnionym za jej pośrednictwem;
 • podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do części lub funkcji Platformy, innych systemów lub sieci połączonych z Platformą, innych naszych serwerów lub serwerów naszych usługodawców lub usług oferowanych na Platformie lub za jej pośrednictwem, między innymi poprzez włamywanie, pozyskiwanie haseł lub za pomocą wszelkich innych metod;
 • badać, skanować lub sprawdzać słabości Platformy lub sieci połączonej z Platformą lub omijać środki uwierzytelniania na Platformie lub jakiejkolwiek sieci połączonej z Platformą;
 • zgodnie z sekcją 3.5 używać jakichkolwiek zautomatyzowanych środków do zbierania informacji lub Treści zamieszczonych na Platformie, lub w inny sposób uzyskiwać dostępu do Platformy, między inny za pomocą narzędzi takich jak roboty, robaki komputerowe czy techniki scrapingu, bez naszej uprzedniej zgody;
 • zbierać lub w jakikolwiek inny sposób gromadzić i przechowywać informacji dotyczących innych użytkowników Platformy, także ich adresów e-mail;
 • instalować jakiegokolwiek oprogramowania, pliku lub kodu, na które użytkownik komputera lub urządzenia nie wyraził zgody lub które przejmuje kontrolę nad całym lub częściowym przetwarzaniem wykonywanym przez komputer lub urządzenie bez zgody użytkownika komputera lub urządzenia; ani
 • zakłócać działania Platformy lub sieci serwerowych połączonych z Platformą, ani naruszać wymagań, procedur, polityk lub przepisów związanych z sieciami połączonymi z Platformą.

3.13 Łącza do stron lub usług internetowych, które są własnością lub znajdują się pod kontrolą stron trzecich i ich podmiotów powiązanych

Dla Twojej wygody Platforma może czasami zawierać łącza lub przekierowywać Cię do stron lub usług internetowych, które są własnością lub znajdują się pod kontrolą stron trzecich. Ponadto na Twoją prośbę Platforma może połączyć się z serwisami społecznościowymi, które nie są naszą własnością i nie są przez nas kontrolowane.

 Te strony i usługi internetowe nie znajdują się pod naszą kontrolą. Nie jesteśmy więc odpowiedzialni za dokładność zamieszczonych informacji; gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie informacji; zgodność z prawami autorskimi; legalność; przyzwoitość; lub jakikolwiek inny aspekt tych stron i usług, także dotyczący ich funkcjonowania lub zamieszczonych na nich lub za ich pośrednictwem treści. Obecność takiego łącza na Platformie nie jest jednoznaczna z naszą aprobatą takiej strony lub usługi internetowej, treści wyświetlanej na niej lub za jej pośrednictwem, ani nie oznacza naszego powiązania z podmiotami ją prowadzącymi. Zgadzasz się nie obarczać nas odpowiedzialnością za wszelkie szkody, które mogą być wynikiem uzyskania przez Ciebie dostępu do lub korzystania z którejkolwiek ze stron lub usług internetowych, do których prowadzą łącza zamieszczone na Platformie.

3.14 Rejestracja i hasła

Dostęp do pewnych podstron Platformy może wymagać wcześniejszej rejestracji lub uzyskania loginu i hasła. Jesteś odpowiedzialny za zadbanie o poufność Twojego loginu i hasła oraz wykorzystywanie Twojego loginu, hasła lub konta, zarówno upoważnione, jak i nieupoważnione. Bezzwłocznie zawiadomisz nas o jakimkolwiek nieupoważnionym wykorzystaniu Twojego loginu, hasła lub konta albo o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa związanym z uzyskaniem dostępu do Platformy za pośrednictwem Twojego konta. Możesz być pociągnięty do odpowiedzialności za wszelką poniesioną przez nas lub przez jakąkolwiek inną osobę stratę lub szkodę wynikającą z nieupoważnionego wykorzystania Twojego loginu, hasła lub konta spowodowanego Twoim zaniedbaniem bezpieczeństwa i poufności Twoich danych.

3.15 Funkcjonowanie Platformy i rozwiązanie niniejszej umowy

Zastrzegamy sobie prawo do wykonania w dowolnym momencie następujących działań, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego: (i) zmodyfikowania, zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Platformy, Twojego dostępu do niej lub jakiejkolwiek jej części, lub umowy pomiędzy nami a Tobą zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania, za nieprzestrzeganie tych Warunków korzystania; (ii) wprowadzenia modyfikacji lub zmian w obrębie Platformy lub jakiejkolwiek jej części; (iii) zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Platformy lub jakiejkolwiek jej części w ramach rutynowych lub nierutynowych czynności konserwacyjnych, poprawiania błędów lub dokonywania innych zmian w obrębie Platformy, wymaganych w przypadku zmian w środowisku technicznym lub funkcjonalnościach platformy, zmiany liczby użytkowników lub poprawy działania usług..

W momencie rozwiązania umowy z jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania:

 • wszelkie prawa przyznane Ci na mocy niniejszych Warunków korzystania wygasną;
 • musisz bezzwłocznie zaprzestać wykonywania wszelkich działań, do których zostałeś upoważniony na mocy niniejszych Warunków korzystania, między innymi korzystania z Platformy;
 • musisz bezzwłocznie usunąć lub odinstalować Platformę z Twojego urządzenia/urządzeń oraz natychmiast zniszczyć wszelkie kopie Platformy lub jej części znajdujące się w Twoim posiadaniu, pod Twoją opieką lub kontrolą i na naszą prośbę zaświadczyć nam lub osobie przez nas upoważnionej o dokonaniu tego.

W dowolnym momencie i z jakiejkolwiek przyczyny możesz rozwiązać niniejszą umowę poprzez odinstalowanie Aplikacji. Istnieje kilka metod dezinstalacji, w zależności od urządzenia. W celu odinstalowania Aplikacji użyj menadżera aplikacji znajdującego się na Twoim urządzeniu lub przeczytaj instrukcję użytkowania dotyczącą Twojego urządzenia.

Sekcje zatytułowane „Udzielanie licencji firmie Reebok na Treści użytkownika” i „Odpowiedzialność za poniesione przez Ciebie straty lub szkody” będą dalej obowiązywać po wygaśnięciu umowy w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

3.16 Dostęp do Platformy

Firma Reebok ani żaden z jej podmiotów powiązanych nie gwarantują, że funkcje Platformy będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie, ani że usterki zostaną naprawione.

Możemy zawiesić, zakończyć lub zmienić Platformę lub jakąkolwiek jej część bez wcześniejszego powiadomienia.

3.17 Odpowiedzialność za poniesione przez Ciebie straty lub szkody

Poniższa sekcja obowiązuje bez uszczerbku dla przysługujących Ci praw ustawowych ani naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione lub wyłączone na mocy umowy.

Ponosimy odpowiedzialność za straty i szkody poniesione przez Ciebie z naszej winy, które można było przewidzieć. Jeśli nie spełnimy niniejszych warunków, będziemy odpowiedzialni za poniesioną przez Ciebie stratę lub szkodę będącą dającym się przewidzieć wynikiem złamania niniejszych warunków lub niedostatecznej staranności i umiejętności z naszej strony. Nie jesteśmy natomiast odpowiedzialni za jakąkolwiek stratę lub szkodę, ktsórej nie można było przewidzieć. Strata lub szkoda, którą można było przewidzieć to taka, w przypadku której albo pewne było, że się wydarzy, albo w momencie akceptowania przez Ciebie niniejszych warunków zarówno my, jak i Ty wiedzieliśmy, że może się wydarzyć.

W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, gdzie byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców, a także odpowiedzialność za oszustwo lub wprowadzenie w błąd. 

Jeśli pochodzące od nas wadliwe treści cyfrowe spowodowały uszkodzenie Twojego urządzenia lub należących do Ciebie treści cyfrowych, naprawimy wyrządzoną szkodę lub wypłacimy Ci odszkodowanie. Nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za szkodę, której można było uniknąć, stosując się do naszego zalecenia dotyczącego instalacji bezpłatnej aktualizacji, lub szkodę, która wynikała z niezastosowania się przez Ciebie do instrukcji instalacji lub minimalnych wymagań systemowych.

Platforma jest przeznaczona do użytku domowego i prywatnego. Jeśli wykorzystujesz ją w celach komercyjnych, biznesowych lub w celu sprzedaży, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne utraty zysku, utratę możliwości prowadzenia działalności, straty wynikające z tymczasowego zaprzestania prowadzenia działalności lub utratę możliwości biznesowych.

3.18 Nawet jeśli nie wyegzekwujemy warunków niniejszej umowy od razu, możemy dokonać tego późnej

Nawet jeśli nie wyegzekwujemy warunków niniejszej umowy od razu, możemy dokonać tego później. Jeżeli nie zażądamy od Ciebie spełnienia niniejszych warunków od razu lub jeżeli z opóźnieniem podejmiemy kroki przeciwko Tobie w związku z naruszeniem przez Ciebie warunków niniejszej umowy, nie będzie to oznaczać, że te warunki przestały Cię obowiązywać ani że nie możemy podjąć kroków przeciwko Tobie w późniejszym terminie.

4. WARUNKI ZAKUPU TREŚCI CYFROWYCH

4.1 Kiedy obowiązują niniejsze Warunki zakupu?

Niniejsze Warunki Zakupu mają zastosowanie do zakupów dokonywanych na naszej Platformie w zakresie, w jakim udostępnienie danych osobowych w celu korzystania z Platformy kwalifikuje się jako płatność zgodnie z obowiązującym prawem. Wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki zakupu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Platformy, w tym między innymi poprzez utworzenie konta Reebok. Odstępstwo od niniejszych Warunków zakupu jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez nas zgody na piśmie.

Jeśli nie zgadzasz się z zasadami niniejszego Regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania z Platformy.

4.2 Zgodność; aktualizacje

Reebok stawia jakość na pierwszym miejscu. Ciąży na nas także prawny obowiązek zapewnienia, że nasza Platforma jest zgodna z umową.

W ramach tego obowiązku prawnego, od czasu do czasu oferujemy możliwość instalacji aktualizacji bezpieczeństwa i technicznych, a także prosimy o ich zainstalowanie. Twoim obowiązkiem jako użytkownika jest bezzwłoczne zainstalowanie takich aktualizacji oraz zaktualizowanie systemu operacyjnego Twojego urządzenia, jeśli wymaga tego aktualizacja Platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodności i błędy Platformy wynikające z niezainstalowania odpowiedniej aktualizacji, która została dostarczona.

Jeżeli nasza Platforma nie będzie spełniała warunków umowy sprzedaży, masz prawo żądania usunięcia wady. Twoje prawo do reklamacji niezgodności wygasa po upływie dwóch (2) lat od daty dostawy Platformy. Oczekujemy współpracy z Tobą w celu oceny, czy przyczyna braku zgodności leży w wykorzystywanym przez Ciebie środowisku cyfrowym. W przypadku braku współpracy, obowiązek udowodnienia niezgodności będzie spoczywał na Tobie.

4.3 Treści dostarczone przez użytkownika; skutki wypowiedzenia

W przypadku przesłania, zamieszczenia, publikacji, wyświetlenia, zamieszczenia lub udostępnienia w inny sposób treści za pośrednictwem Platformy, w przypadku rozwiązania umowy zakupu zastosowanie mają następujące postanowienia:

 • prawa przyznane zgodnie z sekcją 3.11 w odniesieniu do Treści dostarczonych przez użytkownika, które nie są danymi osobowymi, wygasają. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy Treści przekazane przez użytkownika:
  • nie mogą być wykorzystane poza kontekstem Platformy;
  • są związane wyłącznie z korzystaniem z Platformy;
  • zostały przez nas zagregowane z innymi danymi i nie mogą być zdezagregowane lub ich dezagregacja wymaga nadmiernego wysiłku; lub
  • zostały stworzone przez Ciebie wspólnie z innymi użytkownikami, z zastrzeżeniem, że inni użytkownicy mogą nadal korzystać z Treści.

W przypadku Treści dostarczonych przez użytkownika zawierających dane osobowe, pierwszeństwo mają postanowienia Informacji o ochronie prywatności.

  • nie mogą być wykorzystane poza kontekstem Platformy;
  • są związane wyłącznie z korzystaniem z Platformy;
  • zostały przez nas zagregowane z innymi danymi i nie mogą być zdezagregowane lub ich dezagregacja wymaga nadmiernego wysiłku;
 • W przypadku Treści dostarczonych przez użytkownika zawierających dane osobowe, pierwszeństwo mają postanowienia Informacji o ochronie prywatności.

5. INNE

5.1 Jak się z nami kontaktować?

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące Platformy lub Regulaminu Reebok bądź chcesz złożyć reklamację, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta w sposób wskazany w sekcji Pomoc dostępnej na Platformie.

Można również zwracać się do nas pisemnie, kierując korespondencję na adres:

Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Holandia

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub jeśli chcesz zgłosić reklamacje, prosimy o podanie Twojego imienia i nazwiska, numeru zamówienia, danych kontaktowych (np. adresu e-mail, numeru telefonu) oraz opisu zdarzenia, którego dotyczy zgłoszenie.

Reebok rozpatrzy Twoją reklamację i skontaktuje się z Tobą w najbliższym możliwym terminie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania Twojej reklamacji.

Zwracamy uwagę, że zgłoszenie reklamacji nie jest niezbędne do odstąpienia od zawartej z nami umowy sprzedaży ani do zgłoszenia roszczenia sądowego ani złożenia innych oficjalnych wniosków dotyczących usług lub produktów Reebok lub niniejszego Regulaminu.

5.2 Pierwszeństwo

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem Reebok a zawartością innych części Platformy lub odnośników obowiązują zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie Reebok.

5.3 Zmiany Regulaminu Reebok

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn w dowolnym momencie.

Korzystanie z Platformy oraz wszelkie umowy sprzedaży zawierane pomiędzy nami a Tobą będą podlegać wersji Regulaminu Reebok obowiązującej w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem tej Platformy lub w momencie przeglądania Platformy (jeśli dotyczy).

Prosimy o regularne sprawdzanie, czy nie zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie Reebok.

5.4 Ochrona danych

Firma Reebok w pełni przestrzega prawa do zachowania prywatności osób korzystających z Platformy. Twoje dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane w celu realizacji zobowiązań umownych opisanych w niniejszym regulaminie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób korzystamy z plików cookie, jakie gromadzimy informacje, w jaki sposób i w jakim celu je wykorzystujemy, a także na jakich warunkach udostępniamy te informacje osobom trzecim, należy zapoznać się z naszą Informacją o polityce prywatności.

5.5 Rozdzielność postanowień

Wszelkie postanowienia Regulaminu Reebok będą interpretowane oddzielnie i niezależnie od siebie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieprawomocne, nieważne bądź niewykonalne, wówczas będzie uważane za odrębne od Regulaminu i niemające wpływu na wykonalność innych postanowień niniejszego Regulaminu Reebok.

5.6 Podwykonawstwo i cesja

W celu polepszenia poziomu świadczonych na Twoją rzecz usług poprzez akceptację Regulaminu wyrażasz jednocześnie zgodę na prawo firmy Reebok do zlecania podwykonania, przenoszenia, cedowania lub zastępowania wszystkich lub któregokolwiek z naszych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu firmy Reebok, pod warunkiem że nie ma to wpływu na Twoje prawa gwarantowane w Regulaminie Reebok. Nie możesz zlecać podwykonania, cedować ani w inny sposób przenosić jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu firmy Reebok bez naszej pisemnej zgody.

5.7 Zdarzenia poza racjonalną kontrolą

Zgodnie z prawem Reebok nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wykonania, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z konsumentem, jeśli wynika ono z przyczyn leżących poza racjonalną kontrolą firmy Reebok, tj. przyczyn o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, działania zbrojne, zamachy terrorystyczne, zamachy władzy, niezapowiedziane strajki, niepokoje społeczne itp.) .

5.8 Prawo właściwe i jurysdykcja

Regulamin firmy Reebok podlega prawu holenderskiemu. Prawo holenderskie ma również zastosowanie w przypadku umów sprzedaży, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG). Nie ma to wpływu na obowiązujące prawa wynikające z przepisów obowiązujących w kraju Twojego zamieszkania.

Spór, jaki może wyniknąć z związku z niniejszym Regulaminem, może zostać zgłoszony do – wedle uznania – właściwego sądu w Amsterdamie w Niderlandach lub właściwego sądu w kraju Twojego zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE, którego sądy posiadają – z wyłączeniem innych sądów – odpowiednie kompetencje do rozstrzygania tego typu sporów. Firma Reebok zgłosi spór, jaki może wyniknąć z związku z niniejszym Regulaminem, do kompetentnego sądu w kraju Twojego zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE. W przeciwnym razie spór zostanie zgłoszony do kompetentnego sądu w Amsterdamie w Niderlandach.

5.9 Informacje dotyczące baterii

officeArt objectNiektóre z Produktów firmy Reebok są sprzedawane z bateriami.

Baterie i akumulatory zawierające substancje niebezpieczne są wyraźnie oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady. Nazwy chemiczne odpowiednich substancji niebezpiecznych mogą być wskazane pod symbolem przekreślonego kosza na odpady. Przykładowo, substancjami tymi mogą być: ołów (Pb), kadm (Cd) i rtęć (Hg).

Zużyte baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane z pozostałymi odpadami domowymi. Można je bezpłatnie oddać do punktu zbiórki prowadzonego przez gminę bądź umieszczonego w niektórych sklepach. Zużyte baterie i akumulatory (bez urządzeń) możesz także zwrócić do nas osobiście. Prosimy o nieprzesyłanie baterii za pośrednictwem poczty.

Wersja: grudzień 2021 r.

ZAŁĄCZNIK 1 do niniejszego Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Do

adidas Poland Sp. z o.o.

adres do doręczeń: Reebok Dział Obsługi Klienta, Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Holandia

Uprzejmie informuję/informujemy*, że odstępuję/odstępujemy* od umowy sprzedaży na następujące Produkty:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Zamówione dnia*/ otrzymane dnia*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Imię i nazwisko Klienta(-ów) oraz numer zamówienia:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Adres Klienta(-ów):

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Data / podpis(y) Klienta(-ów) (wyłącznie, gdy zostaje wybrana pisemna forma powiadomienia)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(*) niepotrzebne usuń.